Cánh đồng Mường Than

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Cánh đồng Mường Than