Bia Lê Lợi và đền thờ vua Lê

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bia Lê Lợi và đền thờ vua Lê