Bản Vàng Pheo

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Vàng Pheo