Bản San Thàng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản San Thàng