Bản Gia Khâu 1

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Gia Khâu 1