Rừng thông Măng Đen

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Rừng thông Măng Đen