Núi Đá Dựng

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Núi Đá Dựng