Hòn Phụ Tử

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Hòn Phụ Tử