Vịnh Vân Phong

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Vịnh Vân Phong