Vịnh Cam Ranh

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Vịnh Cam Ranh