Viện Hải dương học Nha Trang

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Viện Hải dương học Nha Trang