Lầu Bảo Đại

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Lầu Bảo Đại