Văn miếu Xích Đằng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Văn miếu Xích Đằng