Hồ Bán Nguyệt

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Hồ Bán Nguyệt