Đền Phượng Hoàng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Đền Phượng Hoàng