Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình