Đền bà chúa Thác Bờ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Đền bà chúa Thác Bờ