Bản Bích Trụ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Bích Trụ