Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ