Dinh Độc Lập

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Dinh Độc Lập