Địa đạo Củ Chi

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Địa đạo Củ Chi