Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam