Trường đại học Võ Trường Toản

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trường đại học Võ Trường Toản