Khu di tích 75

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khu di tích 75