Chợ nổi ngã bảy – Phụng Hiệp

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chợ nổi ngã bảy – Phụng Hiệp