Làng cá Cửa Nhượng

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Làng cá Cửa Nhượng