Hồ Kẻ Gỗ

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Hồ Kẻ Gỗ