Biển Xuân Thành

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Biển Xuân Thành