Biển Hoành Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Biển Hoành Sơn