Nhà thờ Hàm Long

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Nhà thờ Hàm Long