Hoàng thành Thăng Long

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Hoàng thành Thăng Long