Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô