Cột cờ Hà Nội

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Cột cờ Hà Nội