Đền Vũ Điện

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Đền Vũ Điện