Đền Lãnh Giang

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Đền Lãnh Giang