Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì