Rừng thông Yên Minh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Rừng thông Yên Minh