Mốc cực Bắc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Mốc cực Bắc