Làng dân tộc Lô Lô, Sảng Pả A

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Làng dân tộc Lô Lô, Sảng Pả A