Hang Nặm Pạu

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hang Nặm Pạu