Dốc Thẩm Mã

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Dốc Thẩm Mã