Đèo Mã Pì Lèng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đèo Mã Pì Lèng