Cửa khẩu Thanh Thủy

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Cửa khẩu Thanh Thủy