Cột mốc 428

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Cột mốc 428