Cổng trời Quản Bạ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Cổng trời Quản Bạ