Chợ Bạch Đích (Yên Minh)

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chợ Bạch Đích (Yên Minh)