Căng Bắc Mê

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Căng Bắc Mê