Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh