Nhà máy thủy điện Ialy

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Nhà máy thủy điện Ialy