Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Jang Răng

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Jang Răng